W dniu 31.03.2020 r. został wprowadzony pakiet przepisów potocznie zwanych tarczą antykryzysową w związku z pandemią COVID-19.

Poniżej przedstawiamy wybrane rozwiązania istotne dla przedsiębiorców:

 • zwolnienie mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez okres 3 miesięcy,
 • przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.),
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich,
 • możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wys. 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 3 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia,
 • umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50% w porównaniu do 2019 r.,
 • umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 – odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe (w pełnej wysokości), przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,
 • odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (gdy przychody mniejsze o co najmniej 50%),
 • możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec – grudzień 2020 r.,
 • obniżenie o 90% czynszu za okres gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m. kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie,
 • zmiany w Prawie zamówień publicznych w zakresie obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, możliwości dokonania zmiany umowy, niedochodzenia należności, w tym kar umownych oraz zwolnienie z kar z ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odstąpienie od dochodzenia należności,
 • utworzenie Funduszu Gwarancji Płynnościowych w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów i wydatków związanym z udzielaniem poręczeń i gwarancji dla średniego i dużego przedsiębiorcy na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy (kwota jednostkowej gwarancji lub poręczenia ze środków FGP nie może przekroczyć 80%wartości niespłaconej kwoty kapitału kredytu,
 • określenie maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych nowo udzielanych pożyczek w trakcie i po okresie szczytu epidemii,
 • podwyższenie limitów zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.),
 • przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT o 3 miesiące, tj. od 1 lipca 2020r.,
 • przesunięcie o 3 miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy),
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020r.,
 •  wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT ( z 3-dniowego do 14-dniowego),
 • wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.,
 • przedłużenie terminów dot. schematów podatkowych, w tym zawieszenie rozpoczętych terminów, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.,
 • ograniczenie obowiązków w zakresie rotacji firm audytorskich,
 • dofinansowanie pracodawcy do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia lub przy obniżonym wymiarze czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu – dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, ale nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia za prace), w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  • nie mniej niż o 15% (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub
  • nie mniej niż o 25% obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

Ze środków FGŚP przysługują środki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń,

 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę, w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników oraz części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w zależności od spadku obrotów,
 • świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego, nieoskładkowane i nieopodatkowane:
  • dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia jeśli przychód spadł o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychód w poprzednim miesiącu był niższy od 300% przeciętnego wynagrodzenia,
  • dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia,
 • umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy (ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy bez konieczności spełnienia przesłanek z Kodeksu pracy),
 • zapewnienie możliwości działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek w sytuacji nadzwyczajnych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na wewnętrzną organizację spółek handlowych,
 • wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców inwestujących w nowe technologie, w tym takich rozszerzających zakres ww. inwestycji.

 

Od dnia 01.04.2020 dostępne są wnioski, na podstawie których przedsiębiorcy mogą się starać o otrzymanie pomocy finansowej w zakresie opisanych instrumentów.
Nasza firma oferuje usługi przygotowania wymaganych dokumentów.