Chcę skorzystać ze środków pomocowych

W ramach tarczy antykryzysowej związanej z epidemią Covid-19, rząd przygotował pakiet dla przedsiębiorców, który ma służyć ochronie miejsc pracy oraz finansowaniu przedsiębiorców.

Poniżej pomoc skierowana do małych firm zatrudniających do 50 pracowników:

Dofinansowanie wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Warunki jakie musi spełniać przedsiębiorca:

 • przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 2 miesiące żeby móc wyliczyć spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego,
 • nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia),
 • wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Przedsiębiorca nie otrzyma wsparcia, jeśli wyplata świadczeń na ochronę miejsc pracy mogłaby spowodować przekroczenie progu dopuszczalnego w zakresie otrzymania pomocy de minimis.

Świadczenia nie przysługują:

 • pomocy domowej,
 • pracownikowi, którego wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 200% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.,
 • pracownikowi zatrudnionemu na umowę o dzieło.

Świadczenie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy przypadających po dacie podpisania umowy między dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy a przedsiębiorcą.

Skala spadku obrotów gospodarczych.
spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19 lub
 • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Obniżony wymiar czasu pracy
Dofinansowanie środków FGŚP w wysokości:

 • 50% minimalnego wynagrodzenia lub
 • przy obniżonym wymiarze czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu – dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, ale nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia za prace), w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego

W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota na pracownika wyniesie 1 300,00 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 233,09 zł (wysokość składki uzależniona jest od wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy: od 0,67% do 3,33%, podana wysokość składki dotyczy poziomu 1,67%, a więc wysokość przyznanej składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia może być różna),

W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota na pracownika wyniesie 2 079,43 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 372,84 zł (wysokość składki uzależniona jest od wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy: od 0,67% do 3,33%), a więc wysokość przyznanej składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia może być różna),

Wysokość pomocy może ulec zmianie, gdyż wyliczana jest na dzień złożenia wniosku. Państwo dopłaca przy obniżonym wymiarze czasu pracy, połowę do wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Wysokość będzie zmieniała się kwartalnie w zależności od obowiązującego powyżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Ponadto przy obliczaniu wysokości pomocy uwzględniany jest wymiar czasu pracy.

Pomoc nie jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa.

Wymagane są poniższe dokumenty:

 • Kopia porozumienia (warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustalane pomiędzy pracodawcą a organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników jeśli nie ma organizacji związkowe). Ustawa określa elementy obligatoryjne porozumienia.
 • Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń.
 • Umowa z ZUS lub kopię decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia (jeżeli przedsiębiorca taką zawarł).

Ponadto przedsiębiorca składa oświadczenia o:

 • posiadaniu statusu przedsiębiorcy,
 • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych,
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • niezaleganiu lub zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP lub FP,
 • liczbie pracowników,
 • numerze rachunku bankowego,
 • rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis,
 • obowiązującej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 • nieosiągnięciu przez pracowników uprawnionych do świadczeń kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne.

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

Pożyczka skierowana dla małych i średnich przedsiębiorstw przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie wyciągu z rachunku (potwierdzającym stan środków na poziomie „0 zł”) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem agenta operacyjnego: PKO/Pekao/BGK).
Instytucją pośredniczącą jest Agencja Rozwoju Przemysłu, natomiast środki mogą być przeznaczone na sfinansowanie pensji. Przedsiębiorca otrzyma kwotę netto wymaganą do pokrycia deficytu funduszu wynagrodzeń. Środki trafią wprost na konto pracowników.

Dokumenty składane z wnioskiem:

 1. Sprawozdania finansowe za lata 2018-2019 (wraz z opinią biegłego rewidenta).
 2. Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (ew. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w harmonogramach spłaty wraz informacją o ustanowionych zabezpieczeniach.
 3. Informacja o zatrudnieniu – liczba osób/ etatów / forma zatrudnienia – na koniec 2019, na moment składania wniosku, planowana w okresie finansowania – informacja istotna przy szacowaniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kwestie pracowników/ ew. zasiłków ZUS/ płatności na rzecz działalności gospodarczych).
 4. Plan wpływów i wydatków najbliższych 12 miesięcy – przy wskazaniu przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanego koronawirusem – w podziale na poszczególne kategorie wydatków (operacyjne – wynagrodzenia, składki ZUS/ paliwo, usługi obce: w tym dzierżawy/ najmy/ leasingi operacyjne/ serwis/ inne…, podatki, opłaty, pozostałe oraz finansowe: planowane spłaty leasingów finansowych i kredytów/pożyczek/ innych zobowiązań finansowych); wskazanie okresu na jaki zakładane jest ograniczenie działalności i niezbędne jest wsparcie płynności.
 5. Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (w przypadku wyceny nieruchomości dopuszcza się przyjmowanie operatów szacunkowych nie starszych niż 24 miesiące od daty złożenia wniosku, zaś w przypadku maszyn i urządzeń dopuszcza się przyjęcie ich wartości księgowej netto wg stanu na max. 31.12.2019r. i potwierdzenie ich wartości polisą ubezpieczeniową lub ich wyceny nie starszej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku).

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

 • Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym;
 • Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r;
  (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość;
 • Kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł;
 • Okres finansowania do 6 lat;
 • Wydłużony okres karencji do 15 miesięcy;
 • Oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż zawartą w Podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej (marże analogiczne do marż zaimplementowanych w Parametryzatorze pożyczkowym);
 • Prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki;
 • Pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach;
 • Zabezpieczenie pożyczki: zgodnie z warunkami ARP (minimum 120% wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP,
  oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

Dokumenty składane z wnioskiem:

 1. Sprawozdania finansowe za lata 2018-2019 (wraz z opinią biegłego rewidenta).
 2. Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (ew. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w harmonogramach spłaty wraz informacją o ustanowionych zabezpieczeniach.
 3. Informacja o zatrudnieniu – liczba osób/ etatów / forma zatrudnienia – na koniec 2019, na moment składania wniosku, planowana w okresie finansowania – informacja istotna przy szacowaniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kwestie pracowników/ ew. zasiłków ZUS/płatności na rzecz działalności gospodarczych).
 4. Plan wpływów i wydatków najbliższych 12 miesięcy – przy wskazaniu przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanego koronawirusem – w podziale na poszczególne kategorie wydatków (operacyjne – wynagrodzenia, składki ZUS/ paliwo, usługi obce: w tym dzierżawy/ najmy/ leasingi operacyjne/ serwis/ inne…, podatki, opłaty, pozostałe oraz finansowe: planowane spłaty leasingów finansowych i kredytów/pożyczek/ innych zobowiązań finansowych); wskazanie okresu na jaki zakładane jest ograniczenie działalności i niezbędne jest wsparcie płynności.
 5. Prognoza finansowa na kolejne lata finansowania (w tym prognoza uproszczona).
 6. Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (w przypadku wyceny nieruchomości dopuszcza się przyjmowanie operatów szacunkowych nie starszych niż 24 miesiące od daty złożenia wniosku, zaś w przypadku maszyn i urządzeń dopuszcza się przyjęcie ich wartości księgowej netto wg stanu na max. 31.12.2019r. i potwierdzenie ich wartości polisą ubezpieczeniową lub ich wyceny nie starszej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku).

Leasing operacyjny z karencją w spłacie – w przygotowaniu

Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), które prowadzących pełną księgowość.

Warunki refinansowania:

 • Waluta PLN;
 • Wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat;
 • Kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta;
 • Okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją);
 • Karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy;
 • Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu;
 • Opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%;
 • Opłaty manipulacyjne 0%;
 • Ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat
  po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat;
 • Zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
  w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy.

Późniejsza zapłata lub rozłożenie na raty należności ZUS

Pomoc skierowana do płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia, od kiedy prowadzona jest działalność. Nie ma też znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.
Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r., nie można zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r. Wniosek należy złożyć przed terminem płatności składek.
Prowadzący działalność gospodarczą, może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.

Późniejsza zapłata podatku lub rozłożenie jej na raty

Można złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek. Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas.

Umorzenie zaległości podatkowej

Jeśli przedsiębiorca ma zaległości, urząd skarbowy może anulować ich zapłatę, żeby nie stracił płynności finansowej. Dotyczy to zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub uregulowania opłaty prolongacyjnej.
Niższe zaliczki na PIT/CIT

Jeśli obliczone zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego są niewspółmiernie wysokie w stosunku do przewidywanego podatku do zapłaty na koniec roku, można złożyć wniosek o ograniczenie poboru zaliczek.

Można zrezygnować z wpłacania zaliczek na podatek w formie uproszczonej

Można zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Zaliczki na zasadach ogólnych trzeba zapłacić.
Z tej formy może skorzystać:
Mały podatnik CIT (pełna forma sprawozdawczości).
O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu składanym za 2020 r.

Późniejsza zapłata za PIT za swoich pracowników

Pomoc skierowana do:

 • Płatników wymienionych w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy PIT.
 • Pracodawców i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT (przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia i o dzieło zawartych z firmą) oraz z praw autorskich i praw pokrewnych.

O prolongatę nie trzeba wnioskować. Przysługuje ona z mocy prawa, o ile firma odczuła negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Prolongata dotyczy zaliczek i podatku zryczałtowanego pobranych od dochodów/przychodów pracowników i osób wykonujących umowy zlecenia i o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych pobranych w marcu i kwietniu 2020 r.
Do 1 czerwca br. można zapłacić zaliczki pobrane od wynagrodzeń pracowników w marcu i kwietniu br.

Korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK

Można uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Pakiet pomocowy BGK obejmuje gwarancje de mini mis kredytów. Zostały wprowadzone zmiany w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19:

 • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji,
 • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego

Z gwarancji mogą korzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US.
Zmiany będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r. z możliwością ich przedłużenia.
Wdrożenie tych zmian w bankach kredytujących zależy od decyzji tych banków.
Ofertę gwarancji de minimis można sprawdzić w bankach kredytujących.

Korzystniejsze warunki kredytu na innowacje technologiczne

BGK oferuje premię technologiczną na spłatę części kredytu na innowację technologiczną.
Kredyt na innowacje technologiczne (premia technologiczna) to dotacja finansująca do 70% kwoty inwestycji (projektu). Na realizację projektu przedsiębiorca musi posiadać środki własne oraz zaciąga kredyt technologiczny (inwestycyjny) w banku komercyjnym współpracującym z BGK.

Czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy

Dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w obiekcie handlowym o powierzchni pow. 2000 metrów kwadratowych i w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w tych obiektach, nie mogących prowadzić swojej działalności.
Mechanizm ma ułatwić obu stronom umowy najmu powierzchni w galeriach handlowych przetrwanie trudniejszego okresu spowodowanego epidemią koronawirusa.
Czasowe wygaśnięcie w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych zgodnie z właściwymi przepisami, zobowiązań wynikających z umów: najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.
W terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych, osoba uprawniona dotychczas do używania powierzchni handlowej ma złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy, na takich samych warunkach, jak przed ogłoszeniem zakazu. Nowa umowa ma wiązać przez okres odpowiadający długości okresu obowiązywania zakazu i dodatkowo sześciu miesięcy. Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie, to uważa się, że do czasowego wygaśnięcia umowy nie doszło. Czasowe wygaśnięcie umowy obowiązuje od dnia wprowadzenia zakazu, a obowiązek złożenia oferty zawarcia nowej umowy na dotychczasowych zasadach – od dnia zniesienia zakazu.
Strony wyżej wymienionych umów mogą korzystać także z innych rozwiązań na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na wypadek wprowadzenia ograniczeń w swobodzie działalności gospodarczej.
Dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w obiekcie handlowym o powierzchni pow. 2000 metrów kwadratowych i w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w tych obiektach nie możesz prowadzić swojej działalności.
Strony umowy najmu, dzierżawy i innej podobnej umowy o korzystanie z powierzchni.
Brak obowiązku wykonywania zobowiązań wynikających z umowy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19.

Zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych

W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym nie ma obowiązku płacenia abonamentu oraz opłat audiowizualnych. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy w prowadzonej działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Korzystanie to wiąże się z obowiązkiem ponoszenia tych opłat, w tym z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych za każdy radioodbiornik czy telewizor w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej (np. usługodawcy z branży gastronomicznej, hotelarskiej czy fryzjerskiej).

Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu

Można zmniejszyć podstawę obliczenia podatku dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19. Odliczeniu będzie podlegać nawet 200% wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej.
Jest możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość darowizny (pieniężnej lub rzeczowej) przekazanej na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem, na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.
  Ulgi z tytułu darowizny można uwzględnić już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy/ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego.
  Z odliczenia skorzystasz w przypadku darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie:

 1. Dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;
 2. Dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Nie można uwzględnić wartości darowizny przy opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego z kapitałów pieniężnych, opłacaniu podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Ulga nie będzie przysługiwać, w sytuacji gdy wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały odliczone od dochodów opodatkowanych w innej formie albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

Odliczyć może:

 • Każdy, kto opodatkowuje swoje dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku (dla dochodów z działalności gospodarczej).
 • Podatnik, który opodatkowuje dochody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
  Co należy przygotować:
 • Zeznanie PIT-37, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.
 • Dowody wpłaty na rachunek (darowizna pieniężna) lub dowody, z których wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny.
 • Oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (darowizna inna niż pieniężna).

Ułatwienia w e-paragonach

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, mogą wystawić nabywcy paragon fiskalny w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument nabywcy w sposób z nim uzgodniony.
Klient zachowa możliwość wyboru formy otrzymania paragonu fiskalnego/faktury w postaci papierowej lub postaci elektronicznej.

Stratę za 2020 r. można odliczyć od dochodu za 2019 r.

Podatnicy podatku PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej, tzw. podatkiem liniowym ze stawką 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, bez względu na zaliczenie do określonej kategorii przedsiębiorców (jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, itd.) będą mogli odliczyć stratę z bieżącego roku od dochodu za rok poprzedni. Podstawa opodatkowania może zostać obniżona, a firma otrzyma zwrot nadpłaconego podatku.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/jak-rozliczac-pit-na-dzialalnosci/jak-uwzglednic-strate-przy-obliczaniu-podatku

Jednorazowo będzie można obniżyć dochód o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł.
Ulga dotyczy roku poprzedniego, można ją rozliczyć także w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.
Warunki skorzystania:

 • poniesiona strata z działalności gospodarczej nastąpiła w 2020 r. z powodu COVID-19;
 • uzyskane przychody z działalności gospodarczej były niższe co najmniej o 50% od przychodów uzyskanych w poprzednim roku;
 • działalność była prowadzona w roku poprzednim i było złożone roczne zeznanie podatkowe.

We właściwym urzędzie skarbowym należy złożyć korektę zeznania podatkowego PIT złożonego za rok 2019.
Ulga związana jest tylko z konkretnym źródłem przychodów – działalnością gospodarczą. Nie ma możliwości korzystania z niej w przypadku innych źródeł przychodu.

Fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT

Dla podatników, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej zmieni się charakter kary za błędy w ewidencji z instrumentu obligatoryjnego na fakultatywny. Teraz stosowanie kar będzie oparte na uznaniu administracyjnym warunkowanym okolicznościami konkretnej sprawy.
Jeśli zostanie popełniony błąd w JPK_VAT, urząd może nie naliczyć kary, jednak w uzasadnionych przypadkach sankcje będą nadal stosowane.

Przesuń termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku

Odroczenie obejmuje wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), z tym, że w przypadku:

 • podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 ustawy o CIT), a także
 • podatników osiągających dochody z działalności pożytku publicznego (art. 3 ust. 2 i 3, art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) stanowiące co najmniej 80% wszystkich przychodów

termin zostanie przesunięty do dnia 31 lipca 2020 r. i dotyczyć będzie tych podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.;

W przypadku pozostałych podatników termin zostanie przesunięty do dnia 31 maja 2020 r. i dotyczyć będzie podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Podstawę podatku dochodowego można obniżyć o nieuregulowane należności handlowe

Wszyscy podatnicy podatku CIT mogą skorzystać ze zmniejszenia podstawy podatku dochodowego, o nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty.
Przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o kwotę zobowiązania z tytułu tzw. należności handlowych, które nie zostało uregulowane, po upływie 90 dni od dnia upływu terminu jego zapłaty.
Jednocześnie jako podatnik (wierzyciel), który ma wierzytelność z tego tytułu, zachowuje prawo do pomniejszenia dochodu/przychodu o kwotę wierzytelności na dotychczasowych zasadach.
Aby skorzystać z tego rozwiązania, uzyskane przychody w danym okresie rozliczeniowych muszą być niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie rozliczeniowym w poprzednim roku. Jeśli prowadzenie działalności gospodarczej zostało rozpoczęte w 2019 r., to w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Warunek spadku przychodów o 50% nie dotyczy podatników, którzy:

 • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów,
 • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej,
 • rozpoczęli działalność w 2020 r.

Bieg terminów procesowych i sądowych można zawiesić

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 ulegają zawieszeniu biegi terminów procesowych i sądowych, jeżeli terminy są w toku. Podobny skutek następuje, jeżeli bieg terminu jeszcze się nie rozpoczął.
Zawieszenie to dotyczy m.in:

 1. Postępowań w sprawie wydania opinii zabezpieczającej oraz postępowań w sprawach przeciwko unikaniu opodatkowania.
 2. Kontroli celno-skarbowych.
 3. Postępowań w sprawie uprzednich porozumień cenowych (APA).
 4. Postępowań w sprawie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP).

UWAGA: Czynności dokonane w okresie zawieszenia ze względu na zagrożenie epidemiczne lub stan epidemii w wyżej wymienionych postępowaniach i kontrolach, są skuteczne.

Ułatwienia w zakresie Prawa Zamówień Publicznych

Dla firm działających rynku zamówień publicznych wprowadzono rozwiązanie, które uchroni te firmy przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej i z tytułu kar umownych, w sytuacji gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności związanych z COVID-19.
Dzięki nowym przepisom, w porozumieniu z zamawiającym, można przesunąć termin wykonania umowy, czy zmienić sposób jej wykonywania. Pomoże to w dalszej realizacji zamówień publicznych. Dodatkowo, zamawiający może bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie odstąpić od ustalania i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, które są związane z wystąpieniem COVID-19, np. brakiem wystarczającej liczby pracowników. Będzie to stanowiło czynnik stabilizujący sytuację finansową przedsiębiorców. Rozwiązanie dotyczy wszystkich stron umowy o udzielenie zamówienia publicznego: zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy, w zakresie rozwiązań dotyczących zmian umowy.

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej za przesunięcie płatności podatku

Płatnicy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, mały, średni, duży przedsiębiorca) oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zostaną zwolnieni z opłaty prolongacyjnej.
W przypadku złożenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków, stanowiących dochód budżetu państwa, opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona.
Wniosek należy złożyć w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Termin informacji o schematach podatkowych MDR przesunięty

Do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie ma obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków przez podmioty zobowiązane.
Obowiązuje od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej

Naczelnik urzędu celno-skarbowego może w szczególnie uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o odstąpieniu od obecności funkcjonariusza przy określonych czynnościach związanych z obrotem podlegającym opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub zwolnieniu z tego podatku. Dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które jednocześnie wykonują czynności w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.
Przepisy nie będą stosowane w przypadku wysokiego ryzyka związanego z wykorzystaniem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

Koszty badań i rozwoju ( B+R ) nad opracowaniem produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19+R można odliczyć od dochodu

Pomoc skierowana do podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali, albo jednolitą 19% stawką podatku, którzy prowadzą działalność B+R wykorzystywaną do przeciwdziałania COVID-19.

https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/3410-ulgi-podatkowe-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa

Od dochodu można odliczyć koszty kwalifikowane ponoszone w 2020 r. na opisaną wyżej działalność, już przy wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowym w trakcie roku.
Przepisy nie przewidują okresu prowadzania działalności, który uprawniałby do korzystania z tej preferencji.
Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.
Istnieją limity odliczeń kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorcy, a także
obostrzenia w zakresie pomocy de minimis.
Wysokość odliczeń kosztów kwalifikowanych wykazywana jest w składanych zeznaniach rocznych.

Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR ( o płatności na rachunek, którego brakuje w wykazie podatników VAT )

Wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący transakcji powyżej 15 000 zł mają dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR.
W przypadku dokonania płatności na rachunek, którego brakuje w wykazie podatników VAT, termin złożenia zawiadomienia został wydłużony z 3 do 14 dni. Obowiązek dotyczy transakcji przekraczających 15 000 zł.

Wydłużony termin informacji o cenach transferowych

Podmioty wskazane są w ustawie o PIT i ustawy o CIT jako zobowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych (w tym jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, mały, średni, duży przedsiębiorca), mogą przedłużyć termin złożenia informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.

Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa oraz gminy

Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz gminy został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Wszyscy użytkownicy wieczyści tych gruntów, zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy mogą wydłużyć termin poza 30 czerwca 2020 r., na wniosek do właściwego organu (starostwo powiatowym lub urząd miasta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości). Rozwiązanie dotyczy płatności pełnej kwoty. Przesunięcie ustawowego terminu płatności do końca czerwca 2020 r. jest ustawowe i bezwarunkowe, ale ustalenie innego terminu płatności w 2020 r. jest na wniosek, który nie wiąże organu.

Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości

Rada Gminy może uchwalić zwolnienie z podatku od nieruchomości wybranym grupom przedsiębiorców.
Wprowadzenie możliwości uchwalenia przez Radę Gminy, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Możliwość przesunięcia termin zapłaty podatku od budynków – podatnicy PIT

Podatnicy osiągający przychody z tytułu własności środka trwałego w postaci budynku handlowo-usługowego, budynku biurowego mogą przesunąć terminu zapłaty podatku od budynków do 20 lipca 2020 r.
By skorzystać z prolongaty należy spełnić określone warunki:

 • w danym miesiącu zostały poniesione negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
 • uzyskane w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego.

Warunek spadku przychodów o 50% nie dotyczy wtedy gdy:
– w 2019 r. była stosowana forma opodatkowania, w przypadku której nie ustala się
przychodów;
– prowadzona działalność gospodarcza została rozpoczęta w ostatnim kwartale 2019 r. i w
okresie tym nie uzyskano przychodów z działalności gospodarczej;
– działalność rozpoczęto w 2020 r.

Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT, która miała wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r., zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Do 30 czerwca 2020 r.:

 • będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z póź. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek tego podatku,
 • do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008),
 • wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.

Oznacza to, że przedsiębiorca ma więcej czasu na dostosowanie się do obowiązków i wymagań związanych z nowymi zasadami, np. zaktualizowania danych księgowych oraz magazynowych związanych z weryfikacją nowych symboli klasyfikacyjnych i nowych stawek podatku VAT, czy też wprowadzenia odpowiednich zmian w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.
Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT ma charakter ustawowy i nie będzie wymagane składanie dodatkowych wniosków.
Do 30 czerwca 2020 r. można stosować dotychczasowe stawki VAT i zasady identyfikowania towarów i usług.

Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu

Po sprowadzeniu pojazdu z zagranicy będzie więcej czasu na zarejestrowanie pojazdu. Do tej pory było to 30 dni, a ustawa wydłuża ten okres do 180 dni. Zmiana obowiązuje do końca roku 2020.

Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.

Jeśli deklaracja PIT za 2019 o wysokości osiągniętego dochodu za 2019 r. nie zostanie złożona do końca kwietnia, nie trzeba składać czynnego żalu. Nie zostanie też poniesiona odpowiedzialność karno-skarbowej z tego tytułu. Pamiętać jednak należy, że musisz to nastąpić do dnia 31 maja 2020 r.
Do tego dnia należy też wpłacić należny podatek dochodowego od osób fizycznych.

Elektroniczny czynny żal

Czynny żal to instytucja uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 poz. 19) umożliwiająca odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków. Teraz można załatwić sprawę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego (rekomenduje się korzystanie ze skrzynki ePUAP i składanie czynnego żalu na wzorze pisma ogólnego, do czasu uruchomienia funkcjonalności na portalu podatkowym).
Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony (warunki skuteczności czynnego żalu nie uległy zmianie).

Firma nasza oferuje wszelką pomoc w wypełnianiu oraz składaniu stosownych wniosków oraz dokumentacji służących uzyskaniu środków pomocowych.

Chcę skorzystać ze środków pomocowych