kalkulator i tabela

Rachunek przepływów pieniężnych (zwany także cash flow lub przepływami) jest informacją o źródłach wpływów i kierunkach wypływu środków pieniężnych.  Dowiadujemy się z niego jakie zdarzenia spowodowały zmianę stanu środków pieniężnych, czyli:

1.jakie są źródła pochodzenia środków pieniężnych (skąd i w jakiej wysokości wpływa gotówka),

2.jakie są kierunki i kwoty wykorzystania tych środków w toku działalności jednostki (na co jednostka wydatkowała gotówkę).

 

Dane prezentowane w tym sprawozdaniu pozwalają na ocenę kondycji finansowej podmiotu, stanowiąc uzupełnienie danych zawartych w bilansie i rachunku wyników.

Jest to element sprawozdania, który dostarcza nowych informacji o podmiocie dotyczących przeszłości i przyszłości. Funkcja planistyczna rachunku CF jest naszym zdaniem najważniejszą funkcjonalnością tego sprawozdania. O ile ustawa o rachunkowości zawiera wzór sprawozdania do raportowania przeszłych przepływów pieniężnych, o tyle w planowaniu płynności firmy mogą przygotowywać prognozę przepływów w oparciu o własne wzory, dopasowane do specyfiki ich działalności.

Planowanie przepływów pieniężnych jest barometrem kondycji firmy. Pozwala na możliwie wczesne wykrycie przewidywanych luk płynnościowych, tj. okresów w których zapotrzebowanie na środki pieniężne może być wyższe niż możliwości finansowe podmiotu. To z kolei pozwala na dostosowanie struktury finansowania do potrzeb firmy, poprzez podniesienie kapitałów własnych (dopłaty właścicieli) lub posiłkowanie się kapitałem obcym (wydłużenie terminów płatności u dostawców, zwiększenie kredytów kupieckich, zaciągnięcie kredytów bankowych, itp.).

 

Oczywiste jest, że firma powstaje w celu generowania zysków. Zysk stanowi nadwyżkę przychodu nad kosztem i generuje dodatni przepływ pieniędzy (wpływa nam więcej pieniędzy, niż wydajemy na dany projekt). Często zdarza się, że zysk i dodatni przepływ występują w różnym czasie. Dlatego tak ważne jest zarządzanie płynnością.

 

W długim okresie czasu wyznacznikiem istnienia firmy jest jej zdolność do osiągania zysków. Bo zyski te zamienią się w pieniądz.

 

W krótkim okresie czasu wyznacznikiem istnienia firmy jest jej zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań.

 

W tym kontekście okresowy brak płynności jest większym wyzwaniem dla właścicieli/zarządzających, niż okresowy brak zysków.

 

Płynność jest istotnym czynnikiem przy pozyskaniu kapitału obcego. Inwestorzy (obligatariusze, pożyczkodawcy, banki kredytujące) analizują zdolność firmy do regulowania płatności w przyszłości.

 

Informacje zawarte w rachunku przepływów pieniężnych pozwalają na  planowanie przepływów pieniężnych w przyszłości, oraz umożliwiają weryfikację trafności wcześniejszych przewidywań. Są również przydatne do analizy relacji między zyskownością i płynnością jednostki.