Polityka rachunkowości to jeden z pierwszych dokumentów, przyjmowanych w drodze uchwały przez zarząd lub wspólników prowadzących sprawy spółki.

W dokumencie tym osoby decyzyjne wskazują według jakich zasad będzie prowadzona ewidencja księgowa w firmie w tych obszarach, w których ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru. Dotyczy to głównie zasad wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów. Zasady te – ustalone w polityce rachunkowości – stają się częścią informacji dodatkowych, będących elementem sprawozdania finansowego. Polityka rachunkowości powinna być na tyle czytelna, by osoba, podejmująca pracę w firmie, poznała podstawowe zasady ewidencji księgowej. Dlatego, jako załącznik do polityki rachunkowości często dołącza się opis zasad ewidencji dokumentów w układzie kalkulacyjnym (na kontach zespołu 5), czyli w podziale na koszty produkcji, wydziałowe, sprzedaży i koszty zarządu.

Zdając sobie sprawę z wagi polityki rachunkowości, opracowaliśmy dla Państwa wzór stosownej uchwały. Wzór ten zawiera opcje, jakie jednostka może zastosować w swojej działalności. Jest to w pełni edytowalny dokument word, który po dokonaniu wyborów, może zostać skopiowany do wprowadzenia do sprawozdania finansowego.

Plik jest do kupienia w zakładce sklep, w dwóch wariantach:

  • w wersji 1 – do samodzielnego wyboru + konsultacja z naszym specjalistą
  • w wersji 2 – do samodzielnego wyboru.